รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560