มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2561 10.6420 8,671,175,591.61 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2561 10.6138 8,648,166,842.15 814,800,000.0000
29 มิ.ย. 2561 10.2079 8,317,443,003.60 814,800,000.0000
30 มี.ค. 2561 10.1724 8,288,510,297.49 814,800,000.0000
29 ธ.ค. 2560 10.1428 8,264,386,128.81 814,800,000.0000
29 ก.ย. 2560 10.1518 8,271,724,824.68 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2560 10.1329 8,256,320,429.49 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2560 10.1158 8,242,427,927.84 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2559 10.0843 8,216,691,186.01 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2559 10.0933 8,224,023,188.48 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2559 10.2065 8,316,282,961.92 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2559 10.0050 8,152,088,330.24 814,800,000.0000