การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ปี :

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2567
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2566
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2565
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2564
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2563
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2560