ข้อมูลหน่วยทรัสต์

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บาท 8,046,150,000
• มูลค่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บาท 8,148,000,000
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 บาท (101,850,000)
ราคาพาร์
• ณ วันที่จดทะเบียน บาท 10.0000 ต่อหน่วยทรัสต์
• หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 บาท 9.8750 ต่อหน่วยทรัสต์
จำนวนหน่วยทรัสต์ 814,800,000 หน่วย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 12 มกราคม 2560