รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประจำปี 2566
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประจำปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประจำปี 2564

สาทร สแควร์

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสาทร สแควร์ ประจำปี 2566
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสาทร สแควร์ ประจำปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสาทร สแควร์ ประจำปี 2564