รายงานการประชุม

Download
สรุปข้อสอบถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560