ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่
21 ม.ค. 2563 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2563 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 2562 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2562 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
16 ม.ค. 2561 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2561 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
25 ม.ค. 2560 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2560 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร