โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ตามการปิดสมุดทะเบียนดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 191,312,500 23.48
2 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 57,585,700 7.07
3 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 55,700,000 6.84
4 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 45,320,600 5.56
5 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 43,381,400 5.32
6 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,702,200 5.00
7 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 38,438,000 4.72
8 สำนักงานประกันสังคม 37,997,000 4.66
9 ธนาคาร ออมสิน 20,339,600 2.50
10 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 15,363,400 1.89