โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ตามการปิดสมุดทะเบียนดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 205,568,300 25.23
2 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 57,585,700 7.07
3 สำนักงานประกันสังคม 55,966,300 6.87
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 55,700,000 6.84
5 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 43,418,200 5.33
6 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,702,200 5.00
7 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 38,438,000 4.72
8 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 22,200,000 2.72
9 ธนาคาร ออมสิน 20,070,000 2.46
10 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 9,418,800 1.16
11 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 9,000,000 1.10
12 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,629,400 0.94
13 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 7,387,600 0.91
14 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 6,717,000 0.82
15 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ 6,556,600 0.80
16 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,503,200 0.80
17 นาย วิชา สกุลดีเลิศ 5,694,500 0.70
18 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 4,560,300 0.56
19 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 4,462,800 0.55
20 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 4,342,000 0.53