โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ตามการปิดสมุดทะเบียนดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 184,500,000 22.64
2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,700,000 6.84
3 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 51,011,400 6.26
4 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 6.14
5 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 45,320,600 5.56
6 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,702,200 5
7 ธนาคารออมสิน 35,000,000 4.3
8 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 32,329,300 3.97
9 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,831,900 3.78
10 สำนักงานประกันสังคม 26,820,700 3.29