หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ปี :

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายงานประจําปีสําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (แบบ QR-CODE)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจํารอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567
แบบแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (แบบ QR-CODE)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แบบ QR-CODE)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปีบัญชี 2565
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (แบบ QR-CODE)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (แบบ CD-ROM)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (แบบ CD-ROM)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
สัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (แบบ CD-ROM)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2560/2561
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
ข้อมูลกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่
แบบฟอร์มลงทะเบียน