ข่าว

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ GVREIT เทรดวันแรก

Back04 เมษายน 2559

คุณปณต สิริวัฒนภักดี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณดวงใจ หล่อเลิศวิทย์(ที่ 2 จากซ้าย) หุ้นส่วนบริหาร บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด คุณปรีดี ดาวฉาย (ขวาสุด)กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด ‘การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ GVREIT’ โดยมีนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ และดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี